Contes Dansats

Oferim els nostres contes dansats  interactius en els quals expliquem contes a través de la paraula, però sobretot a través de la dansa i l’expressió corporal, utilitzant la música i elements escenogràfics per enriquir l’experiència. Els infants gaudeixen d’una part de conte-espectacle dansat i una part també important de participació psicomotriu interactiva.

La  companyia Dansa Xalesta, sota la direcció i mestratge d’Àngels Hugas, mestra i especialista en expressió corporal i pedagogia de la dansa per a infants (premi Rosa Sensat 1994) té una llarga experiència en dansa i expressió corporal per a infants.

Completem la nostra oferta entregant un complet dossier pedagògic, les músiques de les diferents escenes i materials relacionats amb el tema del taller.

També disponible en anglès.

 Fonaments pedagògics

Estem convençuts de l’ important  valor formatiu de la nostra proposta. Cada cop són més les veus que, tant des de l’àmbit de les noves pedagogies com des de la neurociència, advoquen per què l’exercici psicomotriu, la música i la plàstica siguin no ja una part significativa en l’educació infantil, ans la part fonamental, la columna vertebral a partir de la qual s’articulen i consoliden la resta d’aprenentatges. En aquest sentit, la nostra proposta és completa i transversal en tant que integra:

. L’escolta musical

. El gaudi estètic / plàstic, en tant que espectadors i actors.

. En tant que actors, els infants experimenten la coordinació psicomotriu combinada amb la música i la dansa. És a dir, no hi ha un mer exercici físic (que ja de per sí és important), sinó una experiència corporal artística.

. Aquest caràcter transversal fa que es puguin transmetre al mateix temps coneixements i valors amb un alt contingut emocional (alegria, gaudi, sorpresa..). Això facilita enormement la seva consolidació (com també han demostrat els recents estudis en neurociència).

. La presència d’aquestes emocions motivadores i el fet que es tracta d’una dinàmica de grup i interactiva possibilita una millora de la relació entre els companys i un desenvolupament de les habilitats socioafectives.

Tot això ho podreu gaudir gràcies als nostres contes dansats, amb una part final participativa i interactiva amb els infants:

El Pau i les flors i El Pau i els ocells.

DOSSIER EL PAU I LES FLORS

DOSSIER EL PAU I ELS OCELLS